ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden geven de regels en voorschriften weer voor het gebruik van de website van Haes Leer & Bekleding, te vinden op https://haesleer.nl.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Ga niet verder met het gebruik van HAES LEER & BEKLEDING als u het niet eens bent met alle bepalingen en voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

Cookies:

De website maakt gebruik van cookies om uw online ervaring te personaliseren. Door toegang te krijgen tot HAES LEER & BEKLEDING stemt u in met het gebruik van de vereiste cookies.

Een cookie is een tekstbestand dat door een webserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen naar uw computer te sturen. Cookies worden uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft uitgegeven.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en te volgen voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te laten functioneren. U heeft de mogelijkheid om optionele cookies te accepteren of te weigeren. Er zijn enkele vereiste cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van onze website. Deze cookies vereisen geen toestemming, omdat ze altijd werken. Houd er rekening mee dat u door vereiste cookies te accepteren ook derde partijen toestaat cookies te gebruiken die via door derden geleverde services kunnen worden gebruikt als u dergelijke services op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een video-displayvenster dat wordt geleverd door derden en geïntegreerd in onze website.

Licentie:

Tenzij anders vermeld, zijn Haes Leer & Bekleding en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten van al het materiaal op HAES LEER & BEKLEDING. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt toegang krijgen tot dit materiaal op HAES LEER & BEKLEDING voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan beperkingen zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden.

U mag niet:

Materiaal van HAES LEER & BEKLEDING kopiëren of herdistribueren.

Materiaal van HAES LEER & BEKLEDING verkopen, verhuren of sublicentiëren.

Materiaal van HAES LEER & BEKLEDING reproduceren, dupliceren of kopiëren.

Inhoud van HAES LEER & BEKLEDING herverdelen

Algemene Voorwaarden

1. Definities

1. Haes leer: Haes leer, gevestigd te De Meern, onder Kvk-nr: 62247859

2. Klant: degene met wie Haes leer een overeenkomst (schriftelijk en/of mondeling) is aangegaan.

3. Partijen: Haes leer en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Haes leer.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van Haes leer zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Een aanbod of offerte is maximaal één maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

3. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen c.q. terugkerende opdrachten, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Aanvaarding

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Haes leer zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen drie dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Haes leer slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

5. Prijzen

1. Alle prijzen die Haes leer hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten, zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle prijzen die Haes leer hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Haes leer te allen tijde wijzigen.

3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Haes leer vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren, gebruikelijke uurstarieven, materiaalkosten etc.

4. Indien partijen voor een dienstverlening door Haes leer een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waavan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

6. Betalingen en betalingstermijn

1. Voor de consumenten geldt dat de prodcten direct afgerekend worden op locatie van Haes leer.

2. Haes leer mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

3. De klant, niet zijnde consument, dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben voldaan, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.

4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Haes leer de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

5. Haes leer behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

7. Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Haes leer gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Waneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incsassokosten en eventuele schadevergoeding verschulidg aan Haes leer.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Waneer de klant niet tijdig betaalt, mag Haes leer zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Haes leer op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Haes leer, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Haes leer te betalen.

8. Beeld- en geluidmateriaal

1. Gedurende de opdracht mag Haes leer foto’s en video’s (en andere beeld- en geluidmateriaal) van zijn producten en/of diensten maken.

2. Deze beeld- en geluidsmateriaal mogen door Haes leer als reclamemateriaal gebruikt worden op zijn websiten en/of social media.

3. Bij het maken en plaatsen van beeldmateriaal houdt Haes leer rekening met privacy van de klant. Zo worden kentekens van de auto’s of andere specifieke kenmerken anoniem gemaakt.

9. Retentierecht

1. Heas leer kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Haes leer heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Haes leer.

3. Haes leer is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

10. Levering

1. Levering vindt plaats bij Haes leer, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn.

3. Indien Haes leer verwacht een termijn niet te zullen halen, zal Haes leer de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Haes leer het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Haes leer kan tegenwerpen.

6. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de producten en/of diensten tijdig kan plaatsvinden.

7. Transportkosten (aanleveren en ophalen) zijn altijd voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt.

11. Verzekeringen

1. De klant is verplicht zijn (onderdelen, inclusief interieur, van) voertuig voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.

12. Montage/Installatie

1. De klant levert te bekleden onderdelen los bij Haes leer aan, tenzij anders overeengekomen.

2. Hoewel Haes leer zich inspant alle montagewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

13. Garantie

1. Haes leer voert de opdracht naar eigen inzicht uit en overeenkomstig goed vakmanschap. Voor Haes leer bevat dit enkel inspanningsverplichtingen en geen resultaatsverplichtingen.

2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op het handwerk en niet op o.a. het materiaal dat gebruikt is.

3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan van gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

14. Uitvoering van de overeenkomst

1. Haes leer voert de overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Haes leer zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten. Haes leer kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door de klant gewenste resultaat bereikt wordt.

2. Haes leer heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijke akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Haes leer tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Haes leer tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

15. Informatieverstrekking door de klant

1. De klant staat in voor de juist-, volledig- en betrouwbaarheid van de zijn (onderdelen, inclusief interieur, van) voertuig.

2. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden (inclusief technische staat van de zijn (onderdelen, inclusief interieur, van) voertuig) die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig beschikbaar aan Haes leer.

16. Vrijwaring

1. De klant vrijwaart Haes leer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Haes leer geleverde producten en/of dienst.

17. Klachten

1. De klant dient een door Haes leer geleverde product of verleende dienst zo spoedig mogelijk, uiterlijk bij de levering, te onderzoek op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverde product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Haes leer daarvan direct, doch in ieder geval binnen 7 dagen na levering, op de hoogte te stellen. Na deze periode wordt de klant geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en aanvaard.

3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming, zodat Haes leer in staat is hierop adequaat te reageren, die hij stuurt naar info@haesleerbekleding.com

4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

5. Geringe kleur- en / of structuurafwijkingen bij hout-, leer-, kunststof- , metaal-, hardsteen- en / of textielproducten kunnen, omdat ze onvermijdelijk zijn, nimmer aan Haes leer worden tegengeworpen.

6. Haes leer staat in voor de deugdelijkheid van de door haar (op)geleverde werken. Ingeval van terechte en tijdige reclames, zal Haes leer hetzij kosteloos herstellen.

18. Aansprakelijkheid Haes leer

1. Haes leer is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies/diefstal van (onderdelen, inclusief interieur, van) voertuigen van de andere partij.

2. Haes leer is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Haes leer.

3. De aansprakelijkheid van Haes leer voor enigerlei schade aan het object of zaken van de klant is beperkt tot het bedrag dat zijn aansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende geval uitkeert.

4. Haes leer heeft gedurende de looptijd van de overeenkomst een adequate bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekering.

5. Indien Haes leer aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.

6. Haes leer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, tijdsinvestering van de klant, vervoer- en/of reiskosten of schade aan derden.

7. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeelteijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

19. Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Haes leer in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Haes leer kan worden toegerekend in een van de wil van Haes leer onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Haes leer kan worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook - doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals oorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwacht stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weeromstandigheden en werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmacht voordoet waardoor Haes leer 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Haes leer er weer aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. Haes leer is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Haes leer is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

21. Overige

1. Haes leer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

3. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat Haes leer bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Opgesteld op 31 december 2014 te Utrecht.